వచ్చీ పోయే వాన

వచ్చీపోయేవాన

వచ్చీపోయేవాన

వచ్చీ పోయే వాన
చొచ్చుకు పోయే మనిషి..
జీవితంలో ఉండాలి ..
తప్పకకుండా..
ఎప్పుడూ వాన ఉంటే..
తట్టుకోలేం…
కానీ..
చొచ్చుకు పోయే మనిషి..
ఉంటే మాత్రం పండగే ఎప్పుడూ

-ఉమాదేవి ఎర్రం

వరుణ దేవా Previous post వరుణ దేవా
రావమ్మా వానమ్మ Next post రావమ్మా వానమ్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close