వదలవు

వదలవు

ఎక్కడ వదలాల్సినవి అక్కడే వదిలేయాలి…

మోస్తూ పోతే …

మనం వాటిని వదలాలనుకున్న …

అవి మనల్ని వదలవు …!

– రాంబంటు

Related Posts