వైకుంఠ నారాయణ

వైకుంఠ నారాయణ

నీను కొలిచే నీరజాక్ష !
నీ పాద పద్మముల నను చేర్చి కరుణించు కమలనయన !!
నీ అభయ హస్తముల దరి చేర్చ దారి చూపించు దయామయ !!!

 – సూర్యక్షరాలు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress