వానకారుకోయిల

వానకారుకోయిల

విశాల గగనాన్ని వీక్షిస్తూ
మనసు వీణ పలికిస్తాను
మనసంతా సందడి తోరణాలు
ఆహ్లాదాల పల్లవి పలుకుతూ

ఎవరు కేకవిని రాకపోయినా
ఒకడివె పదవోయ్ అన్న
రవీంద్రుని పలుకు
తోడు తెచ్చుకుంటాను
వేడుక చేసుకుందామని

సమూహమైనా ఒంటరివైనా
నీ బాటనీదే నీ గోడునీదే
ఆ ఎరుకే నను నడుపుతుంటే
ఆకాశం చేతులు చాచగా
అవని హత్తుకోగా
గాలితో షికారు చేస్తాను
వానకారు కోయిలనై

 

-సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *