వరాల కల్పవల్లివి

వరాల కల్పవల్లివి

నేల గుమ్మడి నేలా గుమ్మడి
కాచావే నేల తల్లికి పూచిన వరమై…

చరణం : —

బరువని జారుకోని బంధాన్ని
వద్దని తెంచుకోని అమ్మ ప్రేమకు
గొప్పధనమై పెరుగుతు…పిలిచిన
ప్రతి నోటిన నిండుగా పండుతు…
కాలంతో నడిచిన నీ పయనం చెదరని
గమ్యంగా నిలిచిందోయమ్మా…

చరణం :—–

ప్రతి బతుకును నడిపించేవి
కోరికలు కావని వేదనగా చూడని
రోజంతా గుమ్మడిగా పూస్తుందని…
చక్కధనాల వెల్లువతో నిక్కమైనా
మనస్సుకు దగ్గరవుతు కలిగిన
ఆనందాన్ని సంబరంగా పంచుకో…

చరణం : —

ఆశలుగా పెంచుకొన్న తరుణాన్ని
బలమనుకొని తోరణాలుగా కట్టి
ఆకాశాన పందిరి వేయలేవు…
తెగిపోయిన బంధాలే జీవితానికి
పరమార్థాలైతే కరుణించని కాలం
పరుచదు నీకై దారులు…

చరణం :—-

చూపని కళ్ళకు నీ ఆకారమున
ముఖమెంతో పదిలమని పదికాలాల
దీవెనలకు నువు గుర్తుండే చిహ్నమని
ఎండినా నీ బతుకు నిండు నూరేళ్ళకు
నిలయమని మా మనస్సులు కొలిచేను
నిను గుడిలేని దేవతగా…

చరణం :—-

ఏ కొమ్మకో కాయాలనే కోరికలు
లేని నిండు వరాల కల్పవల్లివి…
నిత్య దర్శణాలతో శుభ సూచకమై
మనుషుల లోకం బాగుండాలని అవనికి
పచ్చధనాల దర్పణం బహుమానమై…
జాతి ధర్మాన్ని ఖ్యాతిగా పెంచుతున్నావు…

 

-దేరంగుల భైరవ

Related Posts

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *