వేకువ దీపం

వేకువ దీపం

ఊపిరి వెచ్చదనం తొలికిరణానిది
వళ్ళంతా నిమిరి పలకరిస్తుంది
తను పులకరించి తనువును సేద తీరుస్తుంది
రాత్రి అశాంతి మటుమాయం అవుతుంది

వేకువ నీడే అంత
కువకువల సాక్షిగా
ఆశను మనలో పొదుగుతుంది
ఒరిగిపోయే జీవితానికి ఓపిక అద్దుతుంది

ఓటమి అంచునున్నాను
ఓరిమి కోల్పోయానన్న
సాకుల మేకులు ఇక తొలగించు
వేకువ దీపాన్ని వెలిగించు

– సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *