వెళ్ళిపోయావు

వెళ్ళిపోయావు

కల అనుకున్నాను
కన్నులు తెరిచి చూస్తే
కల నిజమైంది అనుకున్నాను
అలా వచ్చి ఇలా నీ నవ్వులతో
నా మనుస్సుని తాకి వెళ్ళిపోయావు…

– చిన్ను శ్రీ

Related Posts