వెన్నెల

వెన్నెల

చల్లని చూపులతో
వెన్నెల విసురుతుంటే
సమయం ఎక్కడ

మనుస్సు అంత ఇక్కడే…

– చిన్నూ శ్రీ

Related Posts