విలువ

విలువ

కోపాన్ని ఎప్పుడూ
ఉప్పులా వాడాలి,
తక్కువైతే మర్యాద ఉండదు,
ఎక్కువైతే విలువుండదు

– రాంబంటు

Related Posts