విలువ లేని భావాలు

విలువ లేని భావాలు

అనుభవానికి మించిన ఆలోచన 
శక్తి కి మించిన బరువు
వివరణ లేని సుఖం
అర్ధం లేని ప్రేమ
స్వచ్ఛత లేని నవ్వు
నలుగురు లేని చావు
ఇవి
జీవితానికి ఒక విలువ లేని భావాలు.

– సూర్యాక్షరాలు

Related Posts