విప్లవ మార్పు

విప్లవ మార్పు

పరిష్కారం కానీ ఎన్నో సమస్యలు

అలా నిరాధారంగా ముగిసిపోతాయి

సమతుల్యంగా లేని జీవనాధారాలు

నవకొత్త శకానికి సంకేతాలిస్తాయి

ఆ శుభపరిణామాలే

ఎన్నో మార్పులకు పునాదులు

ఎన్నో ఆశలకు నవనాడులు

ఎన్నో తరాలకు బాటలు

మార్పు నీలో నాలో మనలో

విశ్వంలో ఒక పెనువిప్లవంగా మొదలయితే

న్యాయం అన్యాయంపై గెలిచే రోజు ఎంతో

దూరంలో లేదు మిత్రమా

– హిమ

Related Posts