విరులు

విరులు

మగువలు ధరియించి మన్మథుని పిలుచు
కుసుమ చామరములు కోర్కె పెంచు
పరిసరముల కంత పరిమళం అందించు
సృష్టి కార్యములకు సిద్ధ పరచు

– కోట

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress