విరులు

విరులు

మగువలు ధరియించి మన్మథుని పిలుచు
కుసుమ చామరములు కోర్కె పెంచు
పరిసరముల కంత పరిమళం అందించు
సృష్టి కార్యములకు సిద్ధ పరచు

– కోట

Related Posts