వివేకానందుడు చెప్పిన గొప్ప “జీవిత సత్యం”

వివేకానందుడు చెప్పిన గొప్ప “జీవిత సత్యం”

*గ్రద్ద జీవితం*

👉 గద్ద అనగానే మనకు ఎప్పుడూ కోడి పిల్లలను ఎత్తుకుపోయే దానిగా లేదా మనుషులను బయపెట్టే ఒక పక్షిగా మాత్రమే తెలుసు.

👉 ఇంకా గద్దలు మనుషుల కలేభారాలని పీక్కు తింటాయని కథనాలు వింటుంటాం.

👉 *కానీ గద్ద జీవితం మనకు ఒక జీవిత పాఠాన్ని చెబుతుందని ఎంత మందికి తెలుసు??

👉 గద్ద జీవితకాలం 70ఏళ్ళు, ఈ జాతి పక్షుల్లో ఎక్కువ జీవితకాలం బ్రతికేది గద్దే.

👉 అయితే గద్దకి 40ఏళ్ళు పూర్తి అయ్యేసరికి దాని గోళ్ళు బాగా పొడవుగా పెరిగి ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి సహకరించవు.

👉 పడవైన దాని ముక్కు కొన చివర వొంగిపోయి పట్టుకున్న ఆహారాన్ని నోటితో తినడానికి సహకరించదు.

👉 ఈకలు దట్టంగా పెరిగి దాని రెక్కలు బరువై… చురుకుగా ఎగరడానికి సహకరించవు.

👉 ఆ సమయంలో దాని ముందున్నవి రెండే లక్ష్యాలు.

👉 ఒకటి ఆహారాన్ని సంపాదించుకోలేక సుష్కించి మరణించడం లేదా భాదకరమైన సరే తనను తాను మార్చుకోవడం.

👉 ఈ ప్రపంచంలో ప్రాణం ఉన్న ఏ జీవి అయినా… ఎంత క్షీణ దశకు వచ్చినా బ్రతకాలనే అనుకుంటుంది.

👉 అలాగే, గద్ద కూడా బ్రతకాలనే అనుకుంటుంది.

👉 మరి గద్ద ఏవిధంగా తనను తాను మార్చుకుంటుంది ఒక్కసారి చూద్దాం….

👉 గద్దకు ఈ మార్పు చాలా భాదాకరమైనది. ఈ మార్పు దాదాపు 150 రోజుల ప్రక్రియ.

👉 ఈ మార్పు కోసం గద్ద తనకు అందుబాటులో ఒక ఎతైన కొండను తన స్థావరంగా చేసుకుంటుంది.

👉 అక్కడ పెరిగిపోయిన తన ముక్కుకొనను కాలిగోళ్ళ మధ్య పెట్టుకొని ఎంతో భాధ కలిగిన నెమ్మదిగా వొలిచేసుకుంటుంది.

👉 ఇలా వదిలించుకున్న ముక్కు మళ్ళీ కాస్తా కొత్తగా వచ్చి ముక్కు పదునుగా పెరిగే వరకు ఎదురుచూస్తుంది.

👉 అలాగే పదునుగా పెరిగిన కొత్త ముక్కుతో అవసరాన్ని మించి పెరిగిన కాలిగోళ్ళను వదిలించుకుంటుంది.

👉 ఇక కొత్త గోళ్ళు పెరిగిన తర్వాత వాటి సహాయంతో తన రెక్కలకు బరువైన పాత ఈకలను పీకేస్తుంది. అలా బరువుగా ఉన్న తన రెక్కలను తేలికగా మార్చుకుంటుంది.

👉 *ఇలా 5 నెలలు భాదాకరమైన కృషితో సాధించుకున్న పునర్జన్మతో మరో 30ఏళ్ళు హాయిగా బ్రతుకుతుంది*

👉 *ఈ సృష్టిలో మనం బ్రతకాలంటే మార్పు అనేది చాలా అత్యవసరం అనే జీవిత సత్యాన్ని, గద్ద జీవించి మనల్ని కూడా అలా జీవించమని బోధిస్తుంది.*

👉 ఇలానే ప్రతీ మానవుడుకు కూడా జీవించాలనే ఉంటుంది.

👉 *కాని జీవితాన్నే మార్చే ధ్యానసాధన మాత్రం 1 గంట చేయలేము. జీవితం మాత్రం కావాలి.*

👉 *ఒక పక్షి 150 రోజుల కఠోర సాధనతో మరో 30 సంవత్సరాల వయస్సు పెంచుకుంది.*

👉 *పాత సామేత ఒకటి ఉంది కుండలో ఉన్న అన్నం కుండలోనే ఉండాలి అమ్మాయి బొద్దుగా ఉండాలి అని….*

👉 *అలానే మనం ధ్యానం చేయము కాని ఆరోగ్యం ఆనందం మనకు కావాలి…..*

👉 *ఎలా వస్తుంది… ???ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది….??*

👉 *ఒక పక్షి సాధన చేత మరో పునర్జన్మ తెచ్చుకున్నట్టుగా ….*

👉 *మనమూ కఠోర ధ్యాన సాధనచేద్జాం… మానవులుగా ఉన్న మనం మాధవులు గా మారుదాం!!! ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించుదాం!!*

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress