వ్యక్తిత్వం

వ్యక్తిత్వం

మన అవసరం వేరే వారికి అవకాశం కావచ్చు
అది వారి వ్యక్తిత్వం
వేరే వారి అవసరం మనకు అవకాశం కాకూడదు
అది మన వ్యక్తిత్వం కావాలి..

– శివరామ్ శంకర్ నాయుడు

Related Posts