వ్యక్తిత్వం

వ్యక్తిత్వం

మన అవసరం వేరే వారికి అవకాశం కావచ్చు
అది వారి వ్యక్తిత్వం
వేరే వారి అవసరం మనకు అవకాశం కాకూడదు
అది మన వ్యక్తిత్వం కావాలి..

– శివరామ్ శంకర్ నాయుడు

Previous post జాజిరి పాట-2
Next post నవ్వుతూ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *