తెలుగు సినిమా క్విజ్ -అక్షరలిపి

ఏ.ఆర్.రహమాన్ నేరుగా సంగీతం అందించిన విక్టరీ వెంకటేష్ సినిమా ఏది ?

ఆప్షన్స్

options

సూపర్ పోలీస్

రోజా

ప్రేమ దేశం