ఏ కులం?

ఏ కులం?

విలేఖరి : సార్ మీది ఏ కులం????
నేను : ఏ వయస్సు లో…
విలేఖరి : అంటే వయస్సు బట్టి కులం వుంటుందా???
నేను : వుంటుంది
బాల్యంలో బాలకులం
యవ్వనంలో యువకులం
వృద్ధాప్యంలో పండుటాకులం
రాలిపోయే ఎండుటాకులం
విలేఖరి : అది కాదు మామూలుగా మీది ఏ కులం???
నేను : ఎవరూ లేకుంటే ఏకాకులం
ప్రేమలో వున్నప్పుడు ప్రేమికులం
పెళ్లి అయ్యాక సంసారికులం
కానప్పుడు బ్రహ్మచారికులం
విలేఖరి : అది కాదండీ కమ్మ కాపు ఆలా మీది ఏ కులం
నేను : ధనముంటే దనికులం
లేకుంటే బీదకులం
దేవుణ్ణి నమ్మితే ఆస్తికులం
నమ్మకుంటే నాస్తికులం
విలేఖరి : మీకు ఆసలు కులం లేదా????
నేను : ఎందుకు లేదు
ప్రయాణిస్తే ప్రయాణికులం
యాత్రలు చేస్తే యాత్రికులం
మాయలు చేస్తే మాంత్రికులం
ఉపన్యసిస్తే ఉపన్యాసకులం
హాస్యం పండిస్తే విధూషకులం
పాడితే గాయకులం
సభలో ఉంటే సభికులం
సినిమా హాల్లొ ప్రేక్షకులం
టీవీ ల ముందు వీక్షకులం
విలేఖరి : మీరు ఎక్కడ చదివారు????
నేను : చదివింది గురుకులం
అభ్యసిస్తే అభ్యాసకులం
బోధిస్తే బోధకులం
వృత్తిరీత్యా అధ్యాపకులం
పత్రికల పాఠకులం
నేర్పించే శిక్షకులం
విలేఖరి : అసలు మీరు ఎవరండీ ఇలా చంపుతున్నారు????
నేను : నాగరికత నేర్పిన నాగరికులం జాతకాలునమ్మేఅమాయకులం
మూఢత్వంపోని మూర్ఖులం
విలేఖరి : అసలు మీ వయస్సు ఎంతండి బాబు????
నేను : కొందరికి పూర్వీకులం
మరికొందరికి సమకాలికులం
ప్రస్తుత వర్తమానికులం
విలేఖరి : అసలు మీది ఏ దేశం???
నేను : భరత జాతి వంశీకులం
భావి భారత రథసారథికులం…
విలేఖరి : మీకు దణ్ణం రా బాబు ఇంకెప్పుడు ఎవరిని మీది ఏ కులం అని మాత్రం అడగను…

– అర్జున్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress