అక్షరలిపి

అక్షరలిపి

అక్షరమునే వలలా అల్లి
పదములకే పంతము నేర్పి
రచయితలను జల్లెడ పట్టి
అక్షరలిపి అనే మాలను అల్లి

పూలలా కథలను అల్లి
కవితల సుగందాలను జల్లి
పాఠకులను తేనీగలా ఆకర్షించి
తేనెల తీపిని చిమ్మెను అక్షరలిపి

అంతర్గమున, బహిర్గమున
శిల్పాలు ఉలి దెబ్బను ఓర్చునట్టుగ
ఆశల అలలు తీరము చేరక
అలుపెరుగని ఆరాటమే అక్షరలిపి

ఏకాంతము ఏకాకి చేసిన
ఆశ్రువుల ఊట ఇంకిపోయిన
కదలిక లేకుండ కూలబడిన
అలక్ష్యం చేయదు అక్షరలిపి

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అక్షరలిపి సంఘానికి

– హనుమంత

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *